ប្រភេទទាំងអស់

ករណីដាក់ពាក្យ

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម> ករណីដាក់ពាក្យ

បំពង់បង្ហូរទឹក

ពេលវេលា: 2024-01-15 ចុច៖ 12

Tube Curing Press ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការព្យាបាលបំពង់ និងប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសំបកកង់ធំៗ និងឧស្សាហកម្មរថយន្ត វាគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មទំនើប។

មុន៖ គ្មាន

បន្ទាប់: ឧបករណ៍ជីករ៉ែ